Onze Bron

Als deelgenoten hebben wij ons verbonden met het realiseren van 't Huis. Wij zetten ons in voor het realiseren van een thuisplek voor gezonde, duurzame en bewuste initiatieven in Meppel. Een plek waar we onze ruimte delen met elkaar. Wat dit is hebben we uitgewerkt in de Zes Sleutels voor Transitie. De zes sleutels samen vertellen wat we willen, waarin we vrij zijn en hoe dit samen doen op basis van gelijkheid.

Ik Ben
’t Huis is een thuisplek voor initiatieven rond gezonde leefstijl, duurzaam leven en zingeving, waarbij de initiatiefnemers bij het DOEN van die initiatieven bijdragen aan een ecologisch gezonde aarde én een gezond sociaal fundament voor alle mensen.
Wij creëren met elkaar een fysieke kennis-, doe- en ontdekplek waar ruimte is om deze initiatieven te realiseren. Deze plek ontwikkelen we met elkaar tot een vrije plek voor deze initiatieven. Dit ontwikkelen en beheren gebeurt door DeelGenoten.

Waarde
De concrete waarde die we creëren zijn:
  • realiseren van initiatieven voor gezonde leefstijl, duurzaam leven en zingeving waarbij we rekening houden met sociale cohesie tussen mensen én ecologische draagkracht van de aarde.
  • initiatieven mogelijk maken voor initiatiefnemers en deelnemers door het pand vrij te maken uit het financiële systeem. De initiatieven kunnen dan ook vrij gemaakt worden.
  • het ruimtebeslag, en daarmee het belasten van de aarde, verkleinen door het delen van de ruimte en middelen.
  • met elkaar "eenzijdige benadering” van vraagstukken in initiatieven omzetten naar holistische aanpak van vraagstukken in initiatieven. Gezond, duurzaam en zingevend voor alle mensen en onze aarde.
  • onderdeel uitmaken van de grotere beweging van Economy Transformers naar een vrij-gelijk-samenleving. Hier ook de initiatiefnemers in meenemen.
Eigendom
Deze plek is van zichzelf (vrij). Niemand kan eigendom claimen op de fysieke thuisplek ’t Huis en de waarde die we met elkaar creëren. Investeringen en kapitaal voor het realiseren van deze plek komen ten goede aan deze plek.
Zij die zich met ons verbinden en een relatie aangaan vragen wij om een gezonde bron(h)erkenning en een vereffening rond het gebruik van de ruimte om met elkaar de exploitatie en ontwikkeling van deze ruimte te dragen. Daarbij hoort ook het delen van de ruimte, ervaringen en inzichten met andere initiatiefnemers en deelnemers aan de initiatieven.
De prijs voor het gebruik komt tot stand op basis van behoefte, draagkracht en vereffening door deelnemers aan de initiatieven. Eventuele winsten, na aftrek van kosten en gemaximeerde behoefte, worden ingezet voor het vrijmaken en ontwikkelen van de ruimte. We besluiten met elkaar hoe we dat vorm geven.
De initiatieven die plaatsvinden bij 't Huis behoren toe aan de initiatiefnemer. Iedereen mag haar eigen ervaringen, inzichten en contacten meenemen na vertrek. 

Aarde
We omarmen diversiteit, natuurlijke maat en natuurlijke groei gebaseerd op de capaciteiten van onszelf, de beschikbare middelen en energie. We blijven dicht bij onze eigen impuls en zien de werkelijkheid voor wat zij is. We willen de tijd en de processen die nodig zijn respecteren en laten ons zo min mogelijk onder druk zetten van buitenaf, door tijdsdruk of door gevoelde urgentie waardoor we van ons innerlijke kompas afdrijven en de neiging tot opjutten ontstaat.
We reflecteren op het proces van leven dood leven om te bezien wat rijp is voor afsterving, composteren, oogsten om weer ruimte te maken voor iets nieuws. Dit passen we toe op de thuisplek en de initiatieven die daar plaats vinden.
We zorgen voor de Aarde door na te denken wat we kopen, bij wie en of we er een eerlijke prijs voor betalen. Verder denken we na over hoe we met onze energie omgaan en hoe we ons verplaatsen.

Relatie
Deelgenoten ontmoeten elkaar vanuit hun liefde voor gezonde mensen op een duurzaam gezonde aarde. We creëren met de mensen die aansluiten op onze bron en gaan geen gevecht aan met mensen die dit niet willen.
De onderlinge samenwerking kenmerkt zich door vertrouwen dat ieder bereid is tot zelfonderzoek aangaande de bron van ’t Huis (samen); wederzijdse ondersteuning in het DOEN van de passie voor gezonde mensen op een duurzaam gezonde aarde (gelijk); én geven elkaar ruimte voor zelfexpressie en spel (vrij).
De deelgenoten zijn congruent in het uitdragen van de essentie van de thuisplek binnen hun initiatieven, naar deelnemers aan die initiatieven en naar andere initiatiefnemers. Zo binnen, zo buiten. We mogen en durven elkaar aan te spreken op afspraken, het leven van de essentie in ons DOEN en ergernissen die in de samenwerking ontstaan.

Organisatie
We zijn als DeelGenootschap georganiseerd waarmee we vrij-gelijk -samen zo goed mogelijk borgen. We hebben een brondocument dat onze gemeenschappelijke intentie beschrijft. Iedereen die dat wil mag zich daaraan verbinden.
Iedereen is vrij haar eigen initiatieven (passend binnen de Ik Ben) in te voegen, maar houdt zich aan het bijwonen van bronbijeenkomsten. We zien elkaar en maken elkaar groter. We geven elkaar eerlijke feedback op het verzorgen en eren van de bron. Als deelgenoot zoek je naar de voor jou beste rol en plek in het DeelGenootschap. Je verbind je door zelf een verbintenisovereenkomst op te stellen die past bij de bron en de rol die je wilt innemen.
Powered by webXpress